Ondersteuning op maat, met een grote hart voor de zorg.

Cliëntenraad

Medezeggenschapsreglement voor de Cliëntenraad van TrueCare Zorg

 1. Doel en Reikwijdte De cliëntenraad van TrueCare Zorg behartigt de belangen van cliënten en zorgt ervoor dat hun stem wordt gehoord binnen de organisatie. Het reglement heeft als doel de rechten en plichten van de cliëntenraad te definiëren en te waarborgen.
 2. Samenstelling en Benoeming De cliëntenraad bestaat uit minimaal 2 en maximaal 5 leden, die worden benoemd door de cliënten van TrueCare Zorg. Leden worden voor een periode van drie jaar benoemd en kunnen herbenoemd worden. Het lidmaatschap is op vrijwillige basis, maar met een vergoeding voor gemaakte onkosten.
 3. Taken en Bevoegdheden De cliëntenraad heeft de volgende taken en bevoegdheden:
 • Het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.
 • Het bevorderen van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening.
 • Het bewaken van de rechten van cliënten.
 • Het signaleren van knelpunten en meedenken over oplossingen.
 1. Overleg en Adviesrecht De cliëntenraad overlegt ten minste vier keer per jaar met de directie van TrueCare Zorg. Bij belangrijke beslissingen die direct invloed hebben op de cliënten, zoals beleidswijzigingen, heeft de cliëntenraad adviesrecht. De directie dient gemotiveerd te reageren op gegeven adviezen.
 2. Geheimhouding en Vertrouwelijkheid Leden van de cliëntenraad zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in hun functie verkrijgen. Deze verplichting blijft ook na beëindiging van het lidmaatschap van kracht.
 3. Faciliteiten en Ondersteuning TrueCare Zorg stelt de nodige faciliteiten ter beschikking aan de cliëntenraad, waaronder vergaderruimte, administratieve ondersteuning en een budget voor scholing en deskundigheidsbevordering. De cliëntenraad kan daarnaast gebruik maken van externe deskundigen.
 4. Verantwoording en Jaarverslag De cliëntenraad brengt jaarlijks verslag uit van zijn activiteiten aan de directie en cliënten van TrueCare Zorg.
 5. Wijzigingen van het Reglement Wijzigingen in dit reglement kunnen alleen worden doorgevoerd na overleg met en instemming van de cliëntenraad. Voorstellen tot wijziging dienen schriftelijk te worden ingediend en worden besproken tijdens een reguliere vergadering van de cliëntenraad.
 6. Slotbepalingen In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de cliëntenraad in overleg met de directie van TrueCare Zorg. Dit reglement treedt in werking op de dag na goedkeuring door zowel de cliëntenraad als de directie.

Contactinformatie Cliëntenraad TrueCare Zorg, clientenraad@truecarezorg.nl

TrueCare Zorg Pastoor Koopmanweg 16, 1784NX, Den Helder

Dit reglement is opgesteld om de medezeggenschap van cliënten binnen TrueCare Zorg op een transparante en effectieve manier te waarborgen. De cliëntenraad speelt een essentiële rol in het waarborgen van de kwaliteit van zorg en de bescherming van de rechten van alle cliënten.

 

Lid Worden

Wilt u lid worden van de cliëntenraad? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.